Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid Algemene Gebruiksvoorwaarden

1. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna: ‘Voorwaarden’) zijn opgesteld door ODMedia B.V., statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende aan de Dekhuyzenstraat 40, 3572 WN te Utrecht. ODMedia B.V., (hierna: ‘ODMedia’) is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60866322. 

2. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het Herman Finkers TV platform dat door ODMedia is ontwikkeld en in samenwerking met haar Partners wordt geëxploiteerd. Gebruiker van het platform kan deze Voorwaarden downloaden via de website https://hermanfinkers.tv zodat deze opgeslagen d an wel geprint kunnen worden. 

3. Door gebruik te maken van het platform, gaat Gebruiker akkoord met deze Voorwaarden, met het Privacy statement en cookiestatement op https://hermanfinkers.tv evenals met alle eventuele aanvullende voorwaarden/aanpassingen om de goede werking van het platform te waarborgen. 

Artikel 2 Definities

1. Platform: het online platform, genaamd Herman Finkers TV. Herman Finkers TV biedt gebruikers van het online videoplatform de mogelijkheid om content te bekijken op verschillende devices, zoals een smart TV, een smartphone, een tablet, desktop en laptop.

2. Gebruiker: de natuurlijke persoon die van het platform gebruik maakt. 

3. Gebruiksovereenkomst: de overeenkomst welke door registratie wordt aangegaan, onder akkoordverklaring met deze Voorwaarden.

4. Externe aanbieder: iedere rechtspersoon, waaronder een sociaal netwerk (Facebook, Twitter, etc.), niet zijnde ODMedia dan wel haar Partners, die op verzoek van Gebruiker gegevens verwerkt, bijvoorbeeld om deze gegevens te delen met derden.

5. ODMedia: ODMedia B.V. 

6. Partners: de partners van ODMedia die in samenwerking met ODMedia het Herman Finkers TV Platform hebben ontwikkeld, te weten: TradeCast B.V.

7. Randapparatuur: het apparatuur, waaronder mede begrepen een smartphone of tablet waarmee u gebruik maakt van het platform, inclusief het daarbij behorende besturingssysteem.

8. Inhoud: alle via het platform toegankelijke gegevens (waaronder ook beelden en geluiden), diensten, software, bestanden, ideeën of andere informatie.

9. Voorwaarden: onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden Herman Finkers TV Platform.

Artikel 3 Gebruiksrecht Platform

1. ODMedia verleent aan Gebruiker vanaf het moment van registratie gedurende de looptijd van de Gebruiksovereenkomst een niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht om het platform te gebruiken voor persoonlijk niet-commercieel gebruik. Voor ieder ander gebruik is voorafgaande schriftelijke toestemming van ODMedia vereist. Het platform kan per account op maximaal één (1) device tegelijkertijd gebruikt worden.

2. Het is Gebruiker niet toegestaan het platform aan een derde ter beschikking te stellen (waaronder het ter beschikking stellen van inloggegevens), te verkopen, te verhuren, te onderwerpen aan reverse engineering of aan te passen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ODMedia. Evenmin mag Gebruiker technische voorzieningen die bedoeld zijn om het platform te beschermen niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

3. ODMedia heeft te allen tijde het recht om de aangeboden functionaliteit van het platform aan te passen om de functionaliteit te verbeteren of te wijzigen en om fouten te herstellen, alsmede om naar eigen inzicht updates en upgrades ter beschikking te stellen en/of door te voeren. Daarnaast heeft ODMedia het recht om gegevens te verwijderen, het verdere gebruik van het platform te ontzeggen en de licentie te beëindigen, beperkingen te stellen aan het gebruik van het platform, en/of toegang tot het platform geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te blokkeren.

4. ODMedia spant zich naar beste vermogen in om het platform ten behoeve van Gebruiker functioneel te houden maar zij garandeert niet dat het platform in de toekomst altijd beschikbaar zal blijven en altijd foutloos werkt.

Artikel 4 Aanmelding en registratie

1. Om het platform te kunnen gebruiken dient gebruiker zich te registreren. De gegevens die daarbij worden gevraagd, zoals naam en e-mailadres, zijn nodig om gebruik te kunnen maken van het platform.

2. Als Gebruiker jonger is dan 16 jaar dient hij/zij voor het gebruik van het platform de toestemming van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger. Door het gebruik van het platform, garandeert u dat u 16 jaar of ouder bent of toestemming hebt van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger.

Artikel 5 Tarieven

1. ODMedia brengt voor het gebruik van het platform geen kosten in rekening.

2. Gebruiker draagt zelf de kosten van de aanschaf en gebruik van de Randapparatuur en verbindingen (mobiel en/of draadloos internet) die nodig zijn voor het gebruik van het platform.

3. Voor €1,99 heeft gebruiker het recht om een gekozen show op het platform 7 aaneengesloten dagen onbeperkt te bekijken, ingaand vanaf het moment van registratie. 

Voor €14,99 heeft de gebruiker het recht om de inhoud op het platform te bekijken vanaf het moment van registratie gedurende de gehele periode dat het platform live staat. Het platform zal tot 30-11-2023 online staan, en daarna ophouden te bestaan. 

Artikel 6 Apparatuur en verbindingen

1. Het platform functioneert alleen met behulp van de daarvoor noodzakelijke Randapparatuur en (internet) verbindingen. Om gebruik te kunnen maken van het platform dient Gebruiker er zelf voor zorg te dragen dat hij of zij over de benodigde Randapparatuur en verbindingen beschikt.

2. Om misbruik en/of storingen en andere problemen te voorkomen, dient Gebruiker ervoor te zorgen dat de Randapparatuur en verbindingen voldoende beveiligd zijn, bijvoorbeeld tegen onbevoegd gebruik door derden en virussen.

3. Gebruiker staat er jegens ODMedia voor in dat de gebruikte Randapparatuur en verbindingen geen schade veroorzaken aan ODMedia en/of Partners dan wel derden c.q. dat daarmee geen rechten van ODMedia, de Partners en/of derden worden geschaad.

4. ODMedia is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van zijn/haar randapparatuur of verbindingen daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet-aflevering, vertraging, manipulatie of onderschepping van de aflevering van elektronische berichten en/of de functionaliteiten van het platform dan wel het anderszins niet op de juiste wijze functioneren van het platform en hieruit voortvloeiende schade.

Artikel 7 Privacy en cookies

1. Bij het verwerken van persoonsgegevens houdt ODMedia zich aan de geldende regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. De manier waarop ODMedia omgaat met de persoonsgegevens van Gebruikers is beschreven in het privacy statement en het cookie statement op https://hermanfinkers.tv.

2. Indien Gebruiker zijn/haar persoonsgegevens verstrekt aan een Externe aanbieder en tevens een app installeert die gebruik maakt van deze persoonsgegevens, geeft Gebruiker door installatie van de app toestemming aan de Externe aanbieder om deze gegevens voor de hierna genoemde doeleinden beschikbaar te stellen aan ODMedia, een en ander met inachtneming van de overige privacy bepalingen die vermeld staan op de website(s) van de Externe aanbieder en ODMedia. 

Artikel 8 Intellectuele eigendom

1. Het platform en de Inhoud, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en overige programmatuur worden beschermd door auteurs-, databankrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Deze rechten berusten uitsluitend bij ODMedia of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ODMedia is het niet toegestaan enig onderdeel/Inhoud van het platform te kopiëren of in (on)bewerkte vorm te openbaren, exploiteren of op enige andere wijze te gebruiken.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1. ODMedia garandeert niet dat het platform te allen tijde en zonder storing zal functioneren. ODMedia behoudt zich het recht voor het platform geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) buiten gebruik te stellen in verband met het verrichten van onderhouds- of aanpassingswerkzaamheden.

3. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van het platform kan ODMedia niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de Inhoud. ODMedia aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van het platform/Inhoud, (on)bereikbaarheid van of fouten in het platform of de ter beschikking gestelde Inhoud, programmatuur, downloads of andere databestanden, en producten en diensten die aangekocht worden via het platform of op andere wijze.

4. ODMedia is niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid van (mobiel) internet en/of de werking van de gebruikte Randapparatuur door Gebruiker.

5. Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van ODMedia gelden eveneens voor alle door ODMedia ingeschakelde hulppersonen en derden.

Artikel 10 Beëindiging van het gebruik

1. De gebruiker kan het gebruik van het platform Herman Finkers TV ieder gewenst moment beëindigen door het gebruikersaccount niet langer te gebruiken, dan Herman Finkers TV te verzoeken het gebruikersaccount te verwijderen.

2. ODMedia is gerechtigd de toegang tot een account te blokkeren dan wel een Gebruiker definitief uit te sluiten van het verdere gebruik van het platform, zonder opgave van redenen.

3. ODMedia is te allen tijde bevoegd om de Inhoud van het platform en/of de tarieven in verband met het platform te wijzigen (waaronder begrepen maar niet beperkt tot het berekenen van kosten voor het downloaden van het platform).

Artikel 11 Gebruik apparatuur en software van derden

Het gebruik van apparatuur en software van derden, die benodigd zouden kunnen zijn voor het gebruiken en/of bezoeken van Herman Finkers TV, is onderhevig aan de voor deze derden geldende (gebruiks)voorwaarden. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van de voor derden geldende (gebruiks)voorwaarden. De (gebruiks)voorwaarden van onder andere Apple en Google kunnen gelden wanneer het platform gebruikt wordt.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op deze Voorwaarden, op het gebruik van het platform en op alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Eventuele geschillen voortvloeiend uit deze Voorwaarden of het gebruik van het platform dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

ODMedia is gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. Deze Voorwaarden zijn laatst gewijzigd op 11 december 2019. © ODMedia B.V. 2019.